הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

7.1. הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 
 

מקורות ההודעה

הזכות להודעה מוקדמת הייתה מעוגנת שנים (עד לחקיקת החוק ב-2001) בהסכמים הקיבוציים וחוזי עבודה והפכה להיות נוהג שאין צורך להוכיחו. מטרת ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה אחר לפני פיטוריו, כאשר הוא ממשיך עדיין לקבל שכר ממעבידו. למרות שמעבידים נוהגים לאפשר היעדרות לשם חיפוש מקום עבודה אחר, הרי שהדבר תלוי בשיקול דעתם ובהסכמתם. לכן, אם חפץ עובד להיעדר מן העבודה למטרה האמורה, הוא חייב לקבל הסכמת מעבידו לרבות הסדרת אי הניכוי בגין שעות ההיעדרות מן העבודה.
 
צו הרחבה מ-9.10.97 (י.פ. 4575) החיל  את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי על כל העובדים והמעבידים בישראל "למעט עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר הודעה מוקדמת לפיטורים בהסכמים קיבוציים או בצווי הרחבה".
 
המחלקה לתחיקת עבודה, כתוארה דאז, באמצעות הח"מ, יזמה  הצעת-חוק מפורטת להסדרת עניין ההודעה המוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  שנתקבלה בכנסת בחלוף כ-5 שנים, שאימצה את עקרונות ההצעה
 

הוראות החוק

החל ביום 1.6.2001 הומר הבסיס ההסכמי לעניין ההודעה המוקדמת והוא מוסדר עתה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001. יודגש כי החוק אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. כמו כן החוק חל על המדינה כמעביד.
בכל הליך שעילתו בחוק זה, נתונה סמכות השיפוט הייחודית לבית-הדין האזורי לעבודה.
 

הודעה מוקדמת בכתב

גם המעביד וגם העובד חייבים להודיע  מראש ובכתב על הכוונה לפטר ולהתפטר, תוך הבחנה (לעניין משך ההודעה) בין "עובד במשכורת" (מי שעיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס חודש או תקופה ארוכה יותר) לבין "עובד בשכר" (עובד שאינו עובד במשכורת).
 

אישור המעביד על תקופת העבודה

  1. המעביד חייב לתת לעובד, בסיום העבודה, אישור בכתב בו יצוינו תאריכי תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. ביה"ד הארצי לעבודה קבע ב-ע"ע 1267/04 כי גם עובד שמעבידו נפטר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת לא רק כדי לחפש עבודה חדשה אלא גם כדי לארגן את חיו מחדש. על האישור להינתן עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון או עד 7 ימים מיום שהעובד דרש את האישור (בכתב), לפי המועד המוקדם וזאת החל ב-1.12.2001. אי-ציות המעביד או נושא משרה כמעביד או תאגיד להוראות הנ"ל, דינו קנס.
  2. כאמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין התשל"ז-1977  שר התמ"ת, באישור ועדה כנסת, רשאי לקבוע פרטים נוספים שחובה לכלול באישור הנ"ל.
  3. בהודעה בכתב בדבר הפיטורים או ההתפטרות יש לציין את יום הוצאתה וכן את יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות (לפי העניין), דהיינו: יש חובה על המעביד לתת הודעה מוקדמת לפני פיטורי עובד וכן מחייב עובד במתן הודעה מוקדמת למעבידו לפני התפטרותו. ההודעה בשני המקרים חייבת להינתן בכתב.
 
למידע נוסףעל הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות