חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית, התשי"א -  1951 מקנה לעובד זכות למספר ימי חופשה בתשלום שכר בעד כל שנת עבודה. אולם בהסכם קיבוצי ניתן לקבוע כי עובד יהיה זכאי לימי חופשה נוספים, מעבר לקבוע בחוק.
 
חוק חופשה שנתית עוסק בזכויות קוגנטיות במשפט העבודה אשר לא ניתן להתנות עליהן או לוותר עליהן.
 

אורך החופשה

אורך החופשה לכל שנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:
 

 

 
ותק בשנים
 
זכאות בימים קלנדריים לפי החוק
מספר ימי עבודה שבועיים
6 ימי עבודה
ימי חופשה בתשלום
5 ימי עבודה
ימי חופשה בתשלום
1-2
14
12
10
3-4
14
12
11
5
16
14
12
6
18
16
17
7
21
18
17
8
22
19
17
9
23
20
23
10
24
21
23
11
25
22
23
12
26
23
23
13
27
24
23
14
28
24
23
 
הערה: מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התיאום וצו ההרחבה שהתפרסם בנדון (י.פ.  3799 התש"ן עמ'  3858 ב- .26.8.90) יש לשים לב כי צו ההרחבה איננו חל על כלל המשק אלא רק כמפורט בתוספת השנייה שלו, היינו על חלק מן הענפים בתעשייה, במלאכה ובשירותים.
 
למספר ימי חופשה על-פי החוק זכאי כל עובד שהקשר המשפטי בינו לבין המעביד היה קיים במשך כל השנה והעובד עבד באותה שנה לפחות 200 ימים. אם עבד פחות מ- 200 ימים יקטן מספר ימי החופשה באופן יחסי.
 
עובד עונתי, יוכל לזכות במלוא ימי החופשה בתנאי שעבד לפחות 240 ימים באותה שנה, ואם עבד פחות מ- 240 ימים יזכה במספר יחסי של ימי חופשה.
 
כאשר מחשבים את ימי העבודה אין חשיבות למספר שעות העבודה ביום העבודה. הגעתו של העובד למקום העבודה ועבודה באותו יום, אפילו של שעה אחת, היא בגדר "יום עבודה" לעניין חישוב החופשה השנתית.
 
עובד המועסק בחלק של משרה כל ימות השבוע זכאי למכסת חופשה שנתית מלאה לה זכאי עובד המועסק במשרה מלאה. השינוי בהיקפי המשרה בא לביטוי בגובה התשלום שמקבל כל אחד מהם בעת מימוש החופשה השנתית.
 
 

תחילת חופשה ומועדה

תאריך תחילת החופשה ייקבע לפחות 14 יום מראש בתיאום עם המעביד. פרק הזמן האמור נועד בין היתר לאפשר לעובד לתכנן את חופשתו, מכאן ניתן ללמוד כי אין לכפות יציאה לחופשה ללא תיאום כאמור. החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או בשנת העבודה שלאחריה.
 
החוק אמנם לא קבע במפורש מי קובע את מועדי החופשה, אולם בפסיקה נקבע כי המעביד הוא אשר מסדיר את מועדי החופשות בכפוף להוראות החוק.
 
הוצאתם של עובדים לחופשה ללא הודעה מוקדמת כנדרש בסעיף 9 לחוק לא תיזקף  על חשבון החופשה השנתית של כל עובד (ראה פס"ד מ. גינסטלר-מדינת ישראל).
למידע נוסףעל חוק חופשה שנתית