חוק הגנת השכר

מטרתו של חוק הגנת השכר, התשי"ח -  ,1958 להעניק הגנה מקיפה ל"שכר עבודה" על מנת להבטיח כי השכר ישולם לעובד במועדו ובמלואו, פרט לסוגי ניכויים מותרים כמפורט בגוף החוק. חוק הגנת השכר נימנה על חוקי המגן ובא להגן על נורמות מינימליות של התנהגות הוגנת בין מעביד לבין עובדו. "שכר עבודה" כמשמעותו בחוק כולל תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות, וכן "תשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו".
 

שיעורו של השכר

דרך המלך בנקיבת שיעורו של שכר עבודה מוסכם הוא ציונו בסכום ה"ברוטו", שכן שכר ותשלומים אחרים לעובד נקבעים, ככלל, לפני ניכוי מיסים ותשלומי חובה אחרים. אולם רשאים עובד ומעבידו להסכים כי העובד יקבל לידיו תשלום "נטו" ואזי חלים תשלומי החובה על המעביד.
 
אם לא הוסכם מראש שיעורו של שכר העבודה, זכאי העובד לתשלום "שכר ראוי", שאיננו יכול להיות פחות משכר המינימום. מה הוא שיעור ה"שכר הראוי" בנסיבות המקרה - זאת על העובד להוכיח, בהסתמכו על שומת מומחים שאינם נוגעים בדבר.
 

איסור שכר כולל

עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951חל לגביו ונקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, או שכר הכולל דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה - יראו את השכר שנקבע כאמור כשכר רגיל בלבד, אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי (לגבי תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית) שאושר לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה.
 
פירושו של דבר שהחוק אוסר קביעת שכר הכולל גמול שעות נוספות כחלק מסך גלובאלי, אולם אם נקבע תשלום נפרד בעד שעות נוספות (במסגרת המותר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה) והסדר זה איננו בגדר פיקציה, הרי זה הסדר כשר. (סעיף 5 ).
 

שכר הכולל דמי חופשה

לפי הפסיקה אין מקום לתשלום שכר הכולל דמי חופשה, וזאת לאור מטרת המחוקק בחוק חופשה שנתית - להבטיח לעובד יציאה לחופשה בפועל.
מאידך, אם מדובר בעובד שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו (ראה בפרק המתאים), יכול הוא להסכים כי שכרו יכלול את דמי החופשה ובלבד שהסכמה זו תהיה חד משמעית ומפורשת.
למידע נוסףעל חוק הגנת השכר