הגנה על עובדים המשרתים במילואים

להלן ריכוז עיקרי הוראות החוק באשר לעובדים בשירות מילואים, לרבות התיקונים שחוקקו בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה):
 

עיקרי החוק

    היעדרות מעבודה לרגל שירות מילואים אינה מהווה הפסקה  ברציפות  העבודה במפעל. "מפעל" הוא כל מקום עבודה שבו מועסק לפחות עובד אחד, ו"בעל מפעל" לגבי עובד המשרת במילואים הוא בעל מפעל שבו הועסק העובד סמוך לפני יציאתו לשירות מילואים (סעיף 41א).
(א) לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו (כל אלה מוגדרים כ"פיטורים בשל שירות מילואים"), ואם פיטרו – בטלים הפיטורים". (שם). איסור הפיטורים לפי סעיף 41(א)(א1) הוא מוחלט.
 
(ב) לא יפטר  בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשרות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה. ואם עולה השרות על יומיים רצופים – אסור לפטרו, בלא היתר, גם בתקופה של 30 ימים לאחר שרות המילואים. (תיקון מספר 14 לחוק חיילים משוחררים) (החזרה לעבודה) (התיקון התקבל בכנסת ב-5 ביולי 2004. קודם לתיקון זה התקופה הייתה של 21 ימים). ביה"ד לעבודה ב-עב 8151/02 קבע כי מעביד שפיטר עובד בתקופה  האסורה לאחר תום שירות המילואים, אפילו מדובר ביום אחד לפני המועד, לא קיים את חובתו, על פי החוק  וחייב לפצות את העובד בהתאם לקביעת ועדת התעסוקה. ועדת תעסוקה לא תיתן  היתר כאמור "אלא אם יוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים" ועל הועדה לתת את החלטתה, ככל הניתן, "לאחר שתובא לפניה תגובת העובד" (שם). איסור הפיטורים עפ"י סעיף 41 א (ב) הוא יחסי. נקודת המוצא היא שהפיטורים במהלך שירות המילואים חזקה עליהם שהם קשורים בשירות. הפיטורים הללו אסורים אלא אם תשקול היתר של ועדת התעסוקה וזו אינה מוסמכת ליתן היתר אלא אם הפיטורים אינם בשל "שירות מילואים". הנטל להוכיח זאת מוטל על המעסיק.
 
ג1. ביה"ד לעבודה (י-ם) ב-עב 2597/02 פסק כי ניתן לשלוח הודעת פיטורים בתוך תקופת שירות המילואים (התקופה האסורה) אלא שהפיטורים ייכנסו לתוקף רק לאחר התקופה האסורה ומניין ימי ההודעה המוקדמת יימנה מתום התקופה האסורה. ראוי להדגיש כי זו הלכה מנחה אך לא מחייבת.
(ג) לעניין מתן הודעה מוקדמת לפיטורים אין להביא במניין את התקופות המפורטות בסעיף (ג) לעיל. (שם).
(ד) בהליך המתקיים לפני ועדת התעסוקה (מכוח סמכויותיה לפי סעיף 21 לחוק, בנוסחו המתוקן לאחרונה) מוטלת על בעל המפעל החובה להביא ראיות כי פיטורי עובד שנעדר מעבודתו "היו בשל טעם שאינו שירותו של העובד במילואים". (שם).
(ה) "פיטורים" לעניין החוק הנדון פירושם גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד משני אלה: (1) חוזה לתקופה קצובה של 12 חדשים או יותר;  (2) חוזה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודש, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהייתה בסמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה. (שם).
(ו) (1)לגבי  עובד  של  קבלן  כח אדם  הוספו  לחוק  הוראות מיוחדות החלות על המעסיק בפועל (סעיף 41ב), וביניהן: -
איסור לגרום לפיטורי עובד בניגוד להוראות חוק זה; "פיטורים" כוללים גם הפסקת עבודה זמנית או קבועה. גרימה לפיטורין, לעניין מעסיק בפועל פירושה   הבאה לכך שקבלן כוח האדם  פיטר את התובע בניגוד להוראות החוק; חזקה שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אם קבעה ועדת תעסוקה  כי התובע פוטר בניגוד להוראות האמורות; הועדה מוסמכת לתת צו העסקה נגד קבלן כוח האדם  והמעסיק בפועל; צו לפיצויים יינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם נתקיימו נסיבות מסויימות המפורטות בחוק.
 
למידע נוסףעל הגנה על עובדים המשרתים במילואים