קריטריונים לסיוע במימון קורס חיצוני

נהלים להשתתפות העמותה בשכר לימוד (בקורס חיצוני שלא מטעם העמותה).

 

 • חבר עמותה זכאי להשתתפות בשכר לימוד רק לאחר וותק של שנתיים בעמותה ואשר שולמו בעדו מלוא דמי החבר עד למועד הגשת הבקשה.
 • יש למלא טופס בקשה, חתום על ידי החבר והממונים כנדרש, להמציא קבלות מקוריות  על תשלום לקורס ואישור נפרד ממחלקת ההדרכה, המציין גובה ההשתתפות באחוזים/ סכום ההשתתפות (זאת במידה וישנה השתתפות מצד מחלקת ההדרכה).
  השתתפות העמותה בשכר הלימוד מותנית בהצגת תעודת סיום קורס.
 • העמותה  תשתתף אך ורק בלימודים המוכרים לצרכי גמול השתלמות ולכל היותר ב-50% מיתרת הסכום ששולם ע"י העובד לאחר ניכוי השתתפות המעביד. תקרת ההשתתפות - 600 ש"ח לשנה (שנת תקציב) ולא פחות מ-100 ש"ח לשנה ובתנאי  שלא נוצל  סבסוד לקורסים דרך העמותה באותה שנה.
 • השתתפות העמותה בשכר לימוד לקורסים לגמול מנהל, תהיה 50% מעלות הקורס, אך לא  יותר מ-250 ש"ח.
 • בקורסים המאורגנים ע"י העמותה, תשתתף העמותה בשכר הלימוד בסכום גבוה יותר מקורסים חיצוניים.
 • חבר עמותה, אשר שולמו בעבורו דמי החבר על פי חלקיות משרה, זכאי לסבסוד יחסי בהתאם, אלא אם ישלים באופן עצמאי את דמי החבר לפי 100% משרה.
 • העמותה תשתתף בשכר לימוד עבור קבלות מקוריות מהשנה הנוכחית ושנה קודמת בלבד. הסבסוד יינתן על חשבון זכאות השנה הנוכחית.
 • העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמאים וללימודי תעודה.
 • נהלים אלו מגובשים בכפוף לשינויים ובהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.