בטיחות בעבודה

גם אם מטרתו של קובץ זה להציג בפני העובד והקורא זכויות מטריאליות כפי שהן משתקפות בחקיקה ובהסכמים קיבוציים, מן הראוי להביא - ולו על קצה המזלג - רשימת חוקים ותקנות אשר נועדו להבטיח ולהגן או לשמור על הבריאות, הבטיחות והגיהות של העובד במקום עבודתו.
בין החוקים העיקריים המסדירים את נושאי הבטיחות נמנה תחילה את פקודת הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש), התש"ל- 1970על התקנות והצווים שהותקנו מכוחה. אלה באים לקבוע את כללי הזהירות והבטיחות במקום העבודה. 
 
חוק עיקרי נוסף הוא חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-,1954 אשר מסדיר וקובע מנגנון אשר בין היתר מפקח "על הבטיחות בעבודה, על הגיהות המקצועית ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם לצרכי עסק או משלח יד, או במקומות המיועדים לכך." מכוח חוק זה הוקם המוסד לבטיחות ולגיהות, הפועל להחדרת תודעת הבטיחות באמצעות פעולות הסברה והדרכה.
 
במסגרת הוראות החוק הנ"ל פורסמו לאחרונה (אוגוסט 1999 - קובץ תקנות 5996) תקנות ארגון הפיקוח על העבודה(מסירת מידע והדרכה לעובדים), התשנ"ט- 1999המציבות דגש על מסירת מידע לעובדים והדרכתם. בתקנון אלה נקבע כי המעביד או בעל המקום או המנהל בפועל את מקום העבודה (להלן-המחזיק) חייבים למסור לעובד מידע בדבר הסיכונים הקיימים במקום העבודה וכיצד עליו להשתמש, לתפעל ולתחזק את הציוד בצורה בטוחה וכיצד ישתמש בחמרים ובתהליכי העבודה. 
למידע נוסףעל בטיחות בעבודה