מתקין התקנות הנ"ל קבע שהמחזיק במקום העבודה חייב לקיים לפחות אחת לשנה הדרכה למניעת סיכונים (אם קיימים). משך זמן ההדרכה נחשב כזמן עבודה ואין העובד חייב בשום תשלום או תמורה אחרת בגינה. המידע בדבר סיכונים קיימים או אלה שהעובד עלול להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו חייבים להימסר לעובד בכתב, בשפה העברית והערבית וכן בשפה נוספת המובנת לרוב העובדים שם. 
כמו כן נקבע שם כי אם הוכנסו חמרים, ציוד חדש או הונהגו תהליכי עבודה חדשים שיש בהם משום סיכון, על המחזיק ליידע את כל הנוגעים בדבר ולוודא כי הדברים הובנו על ידם. 
 
אומנם חלה על המעביד חובת זהירות למנוע היפגעות של עובדים עקב ובמהלך העבודה אולם אחריות זו אינה אחריות מוחלטת לכל נזק אפשרי שנגרם לעובד במהלך העבודה. מקום שלא הוכחה כל רשלנות מצד המעביד לקרות התאונה או שהעובד הוא שהיה המתרשל אין לחייב את המעביד באחריות לתאונה (תא 912/94 (ים) משיח נ. מלון שרתון פלאז'ה)
 
המעביד חייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע מן העובד סכנות מיותרות ולדאוג להרחקת הסכנות אותן ניתן לצפות מראש. עם זאת יש ונותרות סכנות שאי אפשר לסלקן מאחר והן נובעות מאופי העבודה כשלעצמה. במקרים כאלה חלה על המעביד החובה להזהיר את העובד בדבר קיומן של הסכנות ולהדריכו כיצד לפעול ביחס לאופן ביצוע העבודה על מנת להבטיח את בטחונו ובטיחותו בעת ביצוע פעולות מסוכנות ומלאכותיות יותר.
 
לאחרונה נפסק (בת.א 54198/95 גרסיה-קליל) כי חלה על המעביד חובה להדריך את העובד באופן שלא תרבוץ לפתחו סכנה. חובת ההדרכה מוטלת על המעביד גם כאשר מדובר בעבודות פשוטות.
 
מתן אזהרה כללית וסתמית בדבר קיומו של סיכון אינה פותרת את המעביד מחובת הדרכה מקצועית באשר לאופן ביצוע העבודה, שיטות עבודה מתאימות, שימוש בכלי העבודה שיש בהם חלקים מסוכנים ופיקוח יעיל אשר יבטיח את הביצוע הנכון במשך כל הזמן. רק בהתקיים כל אלה לא תוטל אחריות אישית על המעביד עבור מעשה רשלני בודד של עובד החורג מהשיטה הנהוגה שגם פיקוח טוב אל היה מונע הפגיעה.
 
היעדר מתן הדרכה ברמה נאותה באשר לאופן ביצוע העבודה והסיכונים הכרוכים בה אינה פוטרת את העובד אשר מודע לקיומו של סיכון באופן כללי להימנע מביצוע העבודה ולעמוד על זכותו לבקש הדרכה מגורם מקצועי מוסמך, שאם לא כן הוא ימצא אשם תורם.
 
חוק שלישי הראוי לאיזכור הוא פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה), 1945. חוק זה והתקנות שהותקנו מכוחו מחייבים מסירת הודעה למפקח בדבר תאונות שאירעו בעבודה. 
 
בפקודת הנזיקין (נוסח חדש) נמצאת הוראה חשובה לעניינו, בסעיף ,63 המקנה עילה לתביעה אזרחית בשל הפרת חובה חקוקה מכוח פקודת הבטיחות בעבודה וכן הוראות מסוימות בחוק הפלילי שגם מכוחן ניתן להעמיד לדין את מי שעבר על חוקי הבטיחות, קרי סעיפים 338 ,304 ו- 341 לחוק העונשין, התשל"ז-1971.
 
בתי הדין לעבודה הופקדו לדון בעבירות על החוקים הנ"ל במסגרת קידום המטרה שהמחוקק הציב, קרי קידום הבטיחות בעבודה. לנושא הבטיחות חשיבות ציבורית כלכלית רבה. תאונות בעבודה מקפדות מדי שנה חיי אדם, מרבות מספר הפצועים והנכים וגורמות לאבדן משמעותי ביותר של ימי עבודה ולנזקים כלכליים למשק בכללו. 
 
אין ספק כי בעמידה קפדנית על משמר חוקי וכללי בטיחות והחדרת תודעת הבטיחות בקרב העובדים וההנהלות, ניתן למנוע רבים מן המפגעים החמורים בתחום זה. 
 
מקור: אפרים ז'ילוני - "מבט הרשות"