באנר

גמלאים

מבוטחים בקרן למקרה פטירה בלבד. מבוטחים בתנאי שיש להם בן או בת זוג, או ילדים מתחת לגיל 18, ילדים מעל גיל 18 רק אם אינם עומדים ברשות עצמם.
פרמיה חודשית - 18.12 ש"ח.
מענק פטירה גמלאי - 31,610 ש"ח.

נכון לינואר 2019

הן הפרמיה והן המענק צמודים למדד ומתעדכנים אחת לחודש. הפרמיה מנוכית משכר העובדים והגמלאים באמצעות מחלקת ניכויים בבנק יהב ,ישירות מתלוש השכר.

נוהל הגשת תביעה

מענק פטירה עובד פעיל:

מסמכים נדרשים:
 1. טופס תביעה
 2. תעודת פטירה.
 3. אישור גזברות המשרד כי העובד שילם פרמיה באופן רציף ומלא ממועד כניסתו לשירות.
 4. טופס הצהרת נהנים הנמצא בתיק אישי של כל עובד.
 5. אישור על ניהול חשבון בנק מוטבים או לחילופין שיק מבוטל.
תביעה זו מוגשת באמצעות מחלקת כח אדם במשרדים.


מענק נכות עובד פעיל:

מסמכים נדרשים:
 1. אישור ועדה רפואית על נכות רפואית בגובה 100% לצמיתות.
 2. תאריך פרישה לגימלאות.
 3. צילום ת.ז. של העמית.
 4. אישור גזברות המשרד כי העובד שילם פרמיה באופן רציף ומלא ממועד כניסתו לשירות.
 5. אישור על ניהול חשבון בנק או לחילופין שיק מבוטל.
תביעה זו מוגשת באמצעות מחלקת כח אדם במשרדים.


מענק פטירה –גמלאי:

מסמכים נדרשים:
 1. תעודת פטירה.
 2. צילום תלוש פנסיה אחרון של המבוטח.
 3. צילום ת.ז. של בן/בת הזוג.
 4. אישור על ניהול חשבון בנק מוטבים או לחילופין צילום שיק מבוטל.
התביעה מוגשת ע"י אלמנת המנוח.


עוד על הקרן לביטוח הדדי

 1. הקרן לביטוח הדדי, כפופה לאגף שוק ההון, בטוח וחיסכון במשרד האוצר.
 2.  הקרן לביטוח הדדי פונה ומנסה לאתר אלמנות ואלמנים של גמלאים המבוטחים בקרן, ומעבירה אליהם את כספי מענק הביטוח חיים המגיע להם.
 3.  על כל עובד או גמלאי המבוטחים בקרן להודיע על כל שינוי כתובת, או שינוי במצב המשפחתי.
 4. עובדי מדינה הפורשים לגמלאות חייבים למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן לאחר הפרישה (הביטוח לא מתחדש אוטמטית).
 5. ככל שהעמית מעוניין להשיג על השירות שניתן לו בקרן, הוא יוכל לפנות לממונת שירות לקוחות, לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.