זכאות עובדים המדורגים בדירוגים המקצועיים לתשלום דמי חבר ע"י המעסיק

העמותה לקידום מקצועי-חברתי וכן העמותה לקידום מודעות חברתית,
הוכרו זה מכבר על-ידי נציבות שירות המדינה, לעניין תשלום דמי חבר
עבור אלו המדורגים בדירוגים מקצועיים כמפורט במכתבו של מר אריאל
יעקובי המצורף להלן. לפיכך, עובדים אלו זכאים לתשלום דמי חבר,
אחת לשנה, בהתאם לחוזרי הממונה על השכר במשרד האוצר.

למכתבו של אריאל יעקובי